ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 3
                                               

Henry Cele

South Africa says Hamba Kahle to 3 famous South Africans Death Notice Henry Cele ku Internet Movie Database IsiNgisi Henry Cele at the Penny Charteris Memorial Tribute

                                               

Collins Chabane

Collins Chabane bekayilunga lephalamende abuye abengungcongcoshe wezenhlalakahle eNingizimu Afrika. uChabane wazalwa eLimpopo waphinde wacala izifundo zakhe khona kulesifunda. Kwathi nakaneminyaka elishumi nesikhombisa wangenela ezembangazwe. uCh ...

                                               

DBZ Ntuli

Deuteronomy Bhekinkosi Zeblon Ntuli 08 kuNhlaba we-1940 owaziwa ngoD.B.Z Ntuli okuyisifinyezo samagama akhe womathathu kanye nesibongo sakhe. UNtuli ungumbhali wamanoveli, izincwadi kanye nezindaba ezimfushane waseNingizimu Afrika, ubhala ngolimi ...

                                               

Rolfes Robert Reginald Dhlomo

URolfes Robert Reginald Dhlomo wayengumlobi waseNingizimu Afrika, intatheli, nosomlando ozalwa eSiyamu, Edendale esifundazweni saKwaZulu. Incwadi yakhe An African Tragedy, eyashicilelwa ngowe-1928, yayiwumsebenzi wokuqala wokuqamba olotshwe ngowo ...

                                               

Judy Dlamini

Judy Dlamini ungumholi webhizinisi. Ekuqaleni waqeqesha njengodokotela wezokwelapha. Wakhethwa njengo- chancellor weYunivesithi waseWitwatersrand, kusukela ngoZibandlela 2018.

                                               

John Langalibalele Dube

John Langalibalele Dube wabe engumbhali, usopolitiki, umshicileli, usonkondlo, umhleli, futhi eyisazi sefilosofi. UDube wabe enguMongameli wokuqala le-South African Native National Congress eyabunjwa ngonyaka we-1912 eyashintshwa igama yaziwa nje ...

                                               

Lucky Dube

Lucky Philip Dube wabe engumculi ovelele wase Ningizimu Afrika. Wabe edume umhlaba wonke ngegalelo alibamba kumculo wohlobo lomculo we-regeyi;. Ubenza amarekhodi ama-22 esiZulu, nesiNgisi no-Afrikaans. Ubefa eRosettenville ngoMfumfu 2007.

                                               

Nokutela Dube

UNokutela Dube wayengowesifazane wokuqala waseNingizimu Afrika ukuba asungule isikole. Wabuye waba ngumunye wabasunguli bephephandaba lesiZulu Ilanga laseNatali. Waphinda waba ngomunye wabasunguli besikole-Ohlange Institute kanye neqembu lezombus ...

                                               

Duma Nokwe

U- Philemon Pearce Dumasile Nokwe, owayesaziwa njengoDuma Nokwe, wayengumntu olwela umzabalazo kwezopolitiko waseMzantsi Afrika, wasebenza njengo-Nobhala-Jikelele we-African National Congress ukusukela ngo-1958 ukuya ku-1969, ngenxa yegama lakhe ...

                                               

Brenda Fassie

UBrenda Nokuzola Fassie wayengumculi waseNingizimu Afrika. Iphephandaba laseTime lambiza" The Madonna of the Townships”. Futhi wayebizwa ngeNdlovukazi yomculo we-Kwaito, isidlaliso sakhe singu-MaBrrr. UBrenda Fassie uvela kwaLanga eKapa. Ubizwa u ...

                                               

Faith Gasa

Faith Xolile Gasa wayelungu lePhalambde esifundazweni saKwaZulu-Natali emele iqembu le Nkatha Freedom Party. UFaith Gasa waba negalelo elikhulu ekubunjweni kweNingizimu Afrika enoxolo, njengoba eyengusihlalo Wophiko Labesifazane ehlanganweni ye-I ...

                                               

Godfrey Pitje

U Godfrey Mokgonane Pitje, kumantla weTransvaal, indodana yabazali abafundisayo. Eqinile futhi ekwazi, waya ngendlela eFort Hare, lapho waphumelela khona isifundo seB.A. ngo-1944, emva kwalokho kwatholwa izifundo azihambele phambili ku-anthropolo ...

                                               

Nadine Gordimer

Nadine Gordimer wayengumlobi waseNingizimu Afrika ngolimi lwesiNgisi. Wathola imiklomelo Booker no-iNobel Prize besimibhalo.

                                               

Chris Hani

Chris Hani wazalwa ngelika Martin Thembisile Hani wabe engumholi weqeumbu lamakhomanisi eNingizimu Afrika elaziwa ngokuthi i-South African Communist Party aphinde abe ngumsebenzi ophuzulu woMkhonto weSizwe. UHani wabe engumphikisi onolaka wohulum ...

                                               

I.S. Kubheka

Dkt Isaac Sibusiso Kubheka wabe eyiqweqwe likathishanhloko abuye ngumbhali wamanoveli esiZulu. UKubheka wabe enguthishanhloko esikoleni samabanga aphakeme eselokishini laseMlazi eVukuzakhe High School lapho aba begalelo elokhulu ekuthuthukiseni i ...

                                               

Joe Slovo

UJoe Slovo wayengusopolitiki waseNingizimu Afrika, futhi ephikisana nohlelo lobandlululo. UMarxist-Leninist, wayengumholi wesikhathi eside futhi eyisishoshovu kwiSouth African Communist Party, ilungu eliphambili le- African National Congress, nom ...

                                               

Trevor Jones

Trevor Alfred Charles Jones ungumqophi wezingoma zamafilimu. Ngokobuzwe ungowaseNingizimu Afrika. Nakuba udumo lwakhe luphelela embonini yama filimu kuphela, asemaningi kakhulu amafilimu ewaqophela umculo. Umculo wakhe unconywa kakhulu ngokujula ...

                                               

Josie Palmer

UJosie Mpama wazalelwa ePotchefstroom, kodwa wakhulela eSophiatown, eRhawutini. Wazibandakanya neqela lamaKomanisi oMzantsi Afrika ngonyaka ka-1920. Ngo-1921 wabuyela ePotchefstroom apho wabandakanyeka kwezopolitiko zendawo wanyulwa njengonobhala ...

                                               

K.E Masinga

King Edward Masinga owayebuye aziwe ngokuthi Shobane ka Mangethe abuye azinwe ngokuthi Umfana weKheshi wabe enguthisha owaphenduka owom-Afrika wokuqala ukwethula izinhlelo emsakazweni emlandweni waseNingizimu Afrika. UMasinga ungomunye wabasakazi ...

                                               

Tatum Keshwar

Tatum Keshwar iyinhlangano fashion model South African of Indian imvelaphi ngubani egcotshwa Miss South Africa 2008 mhlaka 15 ngoZibendlela 2008.

                                               

Keorapetse Kgositsile

Keorapetse William Kgositsile, owaziwa ngegama lakhe lesipeni Bra Willie, wayengumlobi waseNingizimu Afrika kanye nesishoshovu sezombangazwe. Wayengumalungu obalulekile we-African National Congress eminyakeni yama-1960s no-1970s. Ngo-2006 wamiswa ...

                                               

Thokozani Langa

Thokozani Langa 9 ngoNhlolanja 1972 - ubye ziwe ngelika Somnandi ngumculi wohlobo lomculo ka Maskandi osuka endweni yaseMahlabathini, Kwa-Zulu Natal. Ngonyaka we-2012 kuMklomelo woMculo waseNingzimu Afrika SAMA ewinela i-alibhamu engu ngqa phambi ...

                                               

Langalibalele

u Langalibalele, owaziwa nangokuthi uMthethwa, wayeyinkosi yamaHlubi, isizwe samaBantu esifundazweni saKwaZulu-Natali, eNingizimu Afrika. Wazalwa ngesikhathi sokufika kwabahlali baseYurophu esifundazweni. Ngemuva kokuphikisana neNkosi Zulu Mpande ...

                                               

Ayanda Mabulu

Ayanda Mabulu ngumpendi baseNingizimu Afrika. Lompendi waziwa ngokudweba umdwebo owasusa umsindo ngonyaka we-2010, ayewiqambe ngokuthi Ngcono ihlwempu kunesibhanxa sesityebi. Lodwebo uveza abaholi kanye nosombuswazwe bamazwe ahlukahlukene benqunu ...

                                               

Magema Magwaza Fuze

Magema Magwaza Fuze wabe engumlobi wokuqala ngolimu lwesiZulu lapho abhala khona incwadi esihloko sithi Abantu Abamnyama Lapa Bavela Ngakona.

                                               

Solomon Mahlangu

u Solomon Kalushi Mahlangu wayeyilunga leAfrican National Congress kanye noUmkhonto weSizwe. Wagwetshwa isigwebo sentambo ngumbuso wobandlululo ngonyaka we-1979.

                                               

Miriam Makeba

UZenzile Miriam Makeba ungumculi nomzabalazi nomlingisi waseNingizimu Afrika. Amaculo akhe aziwayo aqukatha uPata Pata no Qongqothwane. Uyaziwa futhi umsebenzi wakhe wokuphikisana nohulumeni wobandlulo waseNingizimu Afrika. Ubizwa ngo-" Mama Africa”.

                                               

Khenani Makhoba

Dkt Khenani Lloyd Makhoba ngungoti wesiZulu owabe engumlobi wezincwadi zolimu lwesiZulu futhi wayephinde aba ngumfundisi eNyuvesi yakwaZulu ekhempasini yasoNgoye, efundisa isiZulu emkhakheni weziLimi namaSiko ase-Afrika (African Languages and Cul ...

                                               

Julius Malema

Julius Malema ngumholi weqembu lozombusazwe i-Economic Freedom Fighters. Kusukela ngoyaka we-2013. Ngaphambilini wabe engumongameli wembutho wentsha weqembu le-ANC kusukela ngonyaka we-2008 kwaze kwaba ngunyaka we-2012. Iqembu lomculo kamasikandi ...

                                               

Robbie Malinga

URobinson Malinga owayaziwa kakhulu ngegama lika Robbie wabe engumculi, umbhali wamaculo kanye nomdidiyeli womculo waseNingizimu Afrika. OkaMalinga waba negalelo elikhulu ekuthuthukiseni amakhono omculo kwiningi labaculi baseNingizimu Afrika okub ...

                                               

Barbara Masekela

UBarbara Mosima Joyce Masekela wazalwa ngomhlaka 18 kuJulayi 1941 eGoli. Wayengowesibili ezinganeni ezine azalelwa uPauline noThomas Selema Masekela. Umama wakhe wayengusonhlalonhle esikhungweni somndeni e-Alexander kanti ubaba wakhe wayengumhlol ...

                                               

Hugh Masekela

U-Hugh Ramopolo Masekela uyi-trumpeter, flugelhorn ist, cornet, umculi nomculi. Wayenguyise womethuli waseMelika uSal Masekela. Wayaziwa ngezingoma zakhe ze-jazz, kanye nokubhala owaziwa kakhulu ngezingoma ezazilwa nobandlululo njenge "Soweto Blu ...

                                               

Charlotte Maxeke

U Charlotte Makgomo Maxeke wayengumholi wezenkolo waseNingizimu Afrika, usonhlalonhle kanye nesishoshovu sezepolitiki.

                                               

UThandiswa Mazwayi

U Thandiswa Mazwai ungumculi waseNingizimu Afrika eEastern Cape, futhi ophinde abe ngumdwebi wamazwi ophambili kanye nombhali wengoma weBongo Maffin.

                                               

Thabo Mbeki

Thabo Mvuyelwa Mbeki ngumongameli wangaphambilini waseNingizimu Afrika waphatha izihlandla ezimbili njengoMongameli waseNingizimu Afrika. Waba ngomongameli walelizwe kusukela mhla zi-14 kuNhlangulana we-1999 kwazwe kwaba ukuba uyakhshwa eikhundle ...

                                               

Letta Mbulu

Ngo-2001, uMbulu wathola indondo yeSouth African Music Award ngokuphumelela kwakhe empilweni embonini yezomculo. Umuzi wakhe e-Orlando East, eSoweto uhlotshiswe ngendawo iGugu Heritage Site Blue Plaque yokuhlonipha amagugu akhe kanye negalelo lak ...

                                               

Busi Mhlongo

Busisiwe Victoria Mhlongo 28 ngoMfumfu 1947 – 15 ngoNhlangulana 2010 wabe umgumculi odumil wombahqanga owabe eqhamuka endweni yaseNanda, KwaZulu-Natali.

                                               

Khuzani Mpungose

Khuzani Nkosikhona Innocent Mpungose obuye aziwe ngegama elithi Idlamlenze ungumculi womculo kaMaskandi odabuka Emandaba eNkandla, KwaZulu-Natali. Lomculi usezakhele idumelo elikhulo ngephimbo lakhe. UKhuzani ubuye aziwe kakhulu ngokuqgoka izimph ...

                                               

MSS Gcumisa

Mlindeli Samuel Simeon Gcumisa ngumlobi wezincwadi kanye nezinkondlo zolimi lwesiZulu. Lomlobi ubhala ngezindikimba ezahlukahlekene futhi imisebenzi yakhe kubalwa ama-eseyi, izindaba ezimfishane, ukuhlela amaqoqo ezindaba ezimfishane, kanye nezin ...

                                               

Griffiths Mxenge

UGriffiths Mlungisi Mxenge wazalelwa KwaRayi, indawo yokuhlala yasemakhaya ngaphandle kwedolobha laseKing Williams, eMpumalanga Kapa. Wayengummeli wamalungelo abantu, eyilungu le- African National Congress kanye nesishoshovu sokulwa ngombuso woba ...

                                               

Ntando

Ntando Bangani ngumculi weMzansi. Unerekhodi Uhambo lwam ngo-2007. Ubezuza ama-NnSouMusiAwards amabili ngo-2009, neculo Dali Wami erekhodi Imvelaphi. Ubezuza iSAMA ngo-2010, Best Pop Album African: Inqubenko.

                                               

Sibusiso Nyembezi

Usolwazi Cyril Lincoln Sibusiso Nyembezi wabe engumbhali wezincwadi zesiZuliu, engusonkondlo, enguthisha aphinde abe ngumhleli waseNingizimu Afrika. UNyembezi waziwa kakhulu ngencwadi ayibhala eyabe yaziwa ngokuthi Inkinsela yaseMgungundlovu eyab ...

                                               

Sol Plaatje

Solomon Thekisho Plaatje wabe eyintatheli, usozilimi, usombusazwe, umhumushi kanye nombhali. UPlaatje wabe engumunye wamalungu abumba iqembu le-South African Native National Congress ngonyaka we-1912. Emva kokubunjwa kwe SANNC waqokwa ukuba nguNo ...

                                               

Cyril Ramaphosa

UMatamela Cyril Ramaphosa ungumongameli wesihlanu eNingizimu Afrika wephalamende lesi-6a wezi-2014. URamaphosa uphinde abe ngusomabhizinisi ohlonishwayo eNingizimu Afrika. Mhla zingama-18 kuZibandlela wezi-2017 wakhethwa ngamalunga e-ANC engqungq ...

                                               

Headman Shabalala

U- Headman uNksongelwa Shabalala wayeyilungu leLadysmith Black Mambazo, iqembu lomculo wesicathimaya laseNingizimu Afrika elasungulwe futhi liholwa ngumfowabo uJoseph Shabalala.

                                               

Isaiah Shembe

Isaiah Mloyiswa Mdliwamafa Shembe ngumsunguli weBandla lamaNazeretha elaziwa futhi ngokuthi ibandla lakwaShembe ngonyaka wezi-1910, okuyisonto lesibili ngobukhulu elasungulwa e-Afrika. UShembe wabe engumprofethi owabe ethunyelwe nguNkulunkulu.

                                               

Dumisani Sibiya

Dumisani Sibiya 1976 umbhali osezuze izindondo eziningi zokubhala izincwadi, zinkondlo kanye nezindaba ngolimi lwesiZulu. Udume kakhulu ngencwadi inoveli yokuqala ngqa ayishicela esihloko esithi Kungasa Ngifile ngonyaka wezi-2002. Ngale ncwadi wa ...

                                               

Lucas Sithole

Lucas Sithole ngumqophi waseNingizimu Afrika. Sithole umsebenzi wakhe wawuyizinkuni zomdabu, kanye nezithombe zakhe zethusi, itshe nezinye izinto.

                                               

Thabani Mdlalose

uThabani Mdlalose ungusopolitiki waseNingizimu Afrika oyimeya yoMkhandlu-Dolobha wase Mandeni kusukela ngonyaka wezi-2018. uMdlalose uyilungu le African National Congress. Ukungena kwakhe esikhundleni kwadalwa wukushenxa kwalowo owayekade eyiMeya ...

                                               

Tito Mboweni

UTito Titus Mboweni nguNgqongqoshe wezezimali eNingizimu Afrika. UMboweni wayengumbusi wesishiyagalombili weBhange loMbuso laseNingizimu Afrika kanye nomuntu wokuqala omnyama waseNingizimu Afrika ukuba abambe lesi sikhundla. Ufungiswe ukuba nguNg ...