Back

ⓘ IsiNdebele saseNingizimu ulimi lwesiNguni olukhulunywa isizwe samaNdebele ezweni laseNingizimu Afrika. lolu limi lukhulunywa ngabantu abangu 2 million abahlala ..
IsiNdebele
                                     

ⓘ IsiNdebele

IsiNdebele saseNingizimu ulimi lwesiNguni olukhulunywa isizwe samaNdebele ezweni laseNingizimu Afrika. lolu limi lukhulunywa ngabantu abangu 2 million abahlala kulezi zifundazwe eMpumalanga, eLimpopo, eGoli kanye nase North West.

                                     
 • IsiNdebele saseNyakatho noma isiNdebele limi lwesiNguni olukhulunywa isizwe samaNdebele ezweni laseZimbabwe. Ulimi lwesiNdebele saseZimbabwe lucishe lufane
 • olimini lwesiVenda singabala IsiXhosa, Isindebele kanye nesiSwati. Lezi zilimi zonke isiSwazi, isiZulu, isiNdebele nesiXhosa, ziyizilimi zesiNguni. Isifunda
 • IMpumalanga IsiSwazi: iMpumalanga isiNdebele IMpumalanga isiTsonga: Humadyambu IsiBhunu, isiNgisi, IsiSuthu: Mpumalanga yisifundazwe saseNingizimu
 • olimini lwesiTsonga singabala IsiXhosa, Isindebele kanye nesiSwati. Lezi zilimi zonke isiSwazi, isiZulu, isiNdebele nesiXhosa, ziyizilimi zesiNguni. Isifunda
 • ngamandla esikhundla. Zingu: isiZulu isiXhosa isiBhunu isiSuthu isiNgisi isiNdebele isiSwazi isiVenda isiSuthu sasenyakatho isiPedi isiTsonga isiTswana
 • baya naso emazweni angomakhelwane, ikakhulukazi eZimbabwe lapho khona isiNdebele saseNyakatho sisondelene kakhulu nesiZulu. IsiXhosa, esingulimi olukhulunywa
 • Izilimi zesiNguni ziyisi Xhosa, isiZulu, isiSwati kanye nesi isiNdebele Izilimi zesiNguni zikhulunywa eNingizimu Afrika, eZimbabwe naseSwatini. Igama
 • inezilimi eziyishumi nanye ezisemthethweni, zona yisiNgisi, isiZulu, isiNdebele isiSwati, isiXhosa, isiPedi, isiSotho, isiTswana, isiBhunu, isiVenda
 • Isiqongo futhi idolobha elikhulu IHarare Izilimi IsiNgisi, isiShona, isiNdebele Abantu BaZimbabwe Government IRiphabliki womongameli ingengxenye - Umongameli
 • 1 isiPedi 11.6 isiTswana 11.1 isiXhosa 10.6 isiTsonga 6.6 isiNdebele 3.2 isiVenda 2.3 Izinhlanga AbaNsundu 77, 4 AbeLungu 15.6 AmaKhaladi
 •      isiTswana     isiBhunu     isiNgisi     isiNdebele     isiXhosa     isiZulu     isiPedi     isiSuthu     isiTsonga     Alukho ulimi oludlula