Back

ⓘ True Jesus Church. i- True Jesus Church lisonto laqala eBeijing, eShayina ngo-1917. Namhlanje, linamalunga ama-1.500.000 ezizwe zingamashumi amane namhlanu. Iso ..
True Jesus Church
                                     

ⓘ True Jesus Church

i- True Jesus Church lisonto laqala eBeijing, eShayina ngo-1917. Namhlanje, linamalunga ama-1.500.000 ezizwe zingamashumi amane namhlanu. Isonto lingxenye kaPentecostal-Protestant kabukrestu, ukuthi laqala iminyaka imikhulu kade. Isonto alivumi ngemkhankanyo wa-Trinity futhi lilandela umkhankanyo waseJesu. Laqala eNingizimu Afrika ngo 1997. Isonto aligubhi uKhisimusi nePhasika ngoba lawo maholide anemdabu lamhedeni. Izinkolo zeSonto eziyishumi ezinkulu ngu:

 • Umoyo ongcwele: "ukamukela Umoya ongcwele, ngesitshengiso sokukhuluma ngezindimi, yikho okuyisiqiniseko sokuthi siyizona indlalifa zobukhosi basezulwini"
 • isigwebo ogcinayo: iNkosi uJesu Khristo izobuya emhlabeni okwesibili ngokwehla ezulwini ngoSuku Lokugcina ukuzokwahlulela bonke abantu; alungile bayokuthola ukuphila okungunaphakade, kuthi abangalungile bayojeziswa ingunaphakade.
 • iBhayibheli: iBhayibheli elingcwele, eliqukethe ithestamente elidala nelisha, ligqugquzelwe uMvelingqangi, yilo kuphela iqiniso elilotshiweyo, fuhi okuyindlela yokuphila yamaKhrestu.
 • iSidlo seNkosi: Isidlo esiyingcwele siyisakhramente lesikhumbuzo sokufa kweNkosi uJesu Khristo. Ngaso siba mdibu munye nenyama negazi leNKosi yethu futhi ahlale kithi ukuze sibe nokuphila okuphakade nokuba senyuswe ngosuku lokugcina. Lelisakhramente kufanele ligcinwe ngaso sonke isikhathi.
 • insindiso: Usindiso uluthola ngesihawu sikaNkulunkulu ngokholo. Usindiso silunikwa ngomusa kaNkulunkulu ngokukholwa. Amakholwa kufanele athembele emoyeni oyingcwele ukulandela ubungcwele, ukumhlonipha uNkulunkulu, kanye nokuthanda ubudalwa babo.
 • iSonto
 • ukuhlambana izinyawo: I-sacramente lokuhlanza izinyawo livumela nomunye ukuthi abe nesandla kwiNkosi uJesu. Liphinde futhi libe isikhumbuzo esingapheli sokuthi umuntu kufanele abe nothando, nobungwele, noxolo kanye nokukhonza. Wonke umuntu othole umbhabhadiso wamanzi bekufanele ukuthi ahlanze izinyawo zakhe egameni likaJesu Khrestu. Ukuhlanzwa kwezinyawo ngokuvumelana kungenziwa ngesikhathi esifanelekile.
 • iSabatha: Usuku lweSabatha, usuku lwesikhombisa evikiniuMgqibelo, luwusuke olungcwele, olubusiswe lwangcweliswa uNkulunkulu. Luyagcinwa ngokwentando yeNkosi ukuze sigubhe umkhosi wokudala nosindiso lukaNkulunkulu futhi sihlalele ethembeni lophumulela wafuthi\waphakade empilweni ezayo.
 • umbhabhathizo: "umbhabhathizo wamanzi yiwona olisiko elizilayo lokuhlanzwa kwezono lokufakwa esimeni sobutsha enhliziyweni. Lo mbhabhathizo wenziwa emanzini asendaweni zokudalwa kwawo njengasemfuleni, elwandle lasemithonjeni. Umbhabhathizi oyabe kade waamukela umbhabhathizo wamanzi loMoya oyincwele wenza lombhabhathizo ngegama leNkosi yethu uJesu Kristhu. Njalo lo oamukela umbhabhathizo kufanele agxanyuzwe emanzini okupheleleyo elalise ikhanda ubuso bukhangele phansi."
 • uJesu Khristu: uJesu Khristu, uLizwi osephenduke inyama, wafa esiphambanweni ukuze izoni zithethelelwe, wavuka ngosuku lwesithathu wenyukela ezulwini. Nguye kuphela uMsindisi, uMdali wamazulu nomhlaba, futhi unguNkulunkulu weqiniso.
                                     
 • Izinkolo: True Jesus Church - uNkulunkulu - iBhayibheli - uKhisimusi - iPhasika - Insindiso - Umoya ongcwele - Isonto - Izulu - Ingelosi - uBudha - Inkolo
 • Ithemba ubuKhrestu - uJesu Krestu - True Jesus Church - uNkulunkulu - iBhayibheli - uKhisimusi - iPhasika - insindiso - umoya ongcwele - isonto - OFakazi