Back

ⓘ INingizimu Afrika - Izifundazwe zaseNingizimu Afrika, INingizimu Sudan, Khayelitsha, Gugulethu, Izilimi zaseNingizimu Afrika, ISudan, African National Congress ..
                                               

Izifundazwe zaseNingizimu Afrika

                                               

INingizimu Sudan

                                               

Khayelitsha

                                               

Gugulethu

                                               

Izilimi zaseNingizimu Afrika

iNingizimu Afrika line zilimi eziyishumi nanye ngamandla esikhundla. Zingu: isiXhosa isiZulu isiVenda isiTswana isiNdebele isiSuthu sasenyakatho isiPedi isiNgisi isiTsonga isiSwazi isiBhunu isiSuthu IsiZulu sikhulunywa kakhulu impela 24% bakabantu baseNingizimu Afrika bakhuluma isiZulu ekhaya. Ulimi olulandelayo luyi siXhosa 18% bese isiBhunu 13%. Njengoba kunezilimi ezihlukene kunendlela elula esetshenziswayo eNingizimu Afrika ukuqinisekisa ukuthi abantu bonke bathola umyalezo ofanayo kokubhaliwe kumbe okukhulunywayo. Ukuhumusha nokutolika yizona zindlela ezisetshenziswayo ukwenza lokho. ...

                                               

I-Inhlangano yebhola yaseNingizimu Afrika

I-Inhlangano_yebhola_yaseNingizimu_Afrika noma iSafa yiyona nhlangano kazwelonke yebhola eNingizimu Afrika. I-SAFA yasungulwa ngo-1991. I-South African Football Association iyona eyesibili yebhola le-Football Association eNingizimu Afrika ezobizwa ngokuthi iNingizimu Afrika Yenhlangano Yebhola YaseNingizimu Afrika futhi iyinhlangano yesibili yebhola e-South Africa ukuze ihlanganyele neFIFA. Usuku lwamanje iSouth African Football Association, ngokungafani nalokho okushiwo ngaphambili livumela ithimba likazwelonke elihlangene. I-SAFA idluliselwe kuFIFA ngo-1992 kanti iqembu layo eliphakeme l ...

                                               

ISudan

ISudan yizwe lase Afrika, lezwe linemingcele ne Gibhithe, I-Itiyopiya, I-Eritrea, iNingizimu Sudan, i-Central African Republic, iTshedi kanye ne Libhiya.

                                               

Amaholide omphakathi eNingizimu Afrika

INingizimu Afrika inama holide omphakathi ayi-12 asemthethweni agujwa minyaka yonke. Nangesikhathi sobandlululo kukhona amaholide akade egujwa aphinde aqhubeka ukuthi agujwe emva konyaka we-1994, amaningi ayegujwa ngalesi sikhathi achithwa wonke. Iningi lamaholide agujwa eNingizimu Afrika aba semthethweni emva konyaka we-1994 ngenkathi iNingzimu Afrika ithola Inkululeko. Amaholide amaningi aseNingizimu Afrika aqala ukugujwa emva konyaka we-1995 ngesikhathi Umthetho Sivivinywa Wamaholide Omphakathi uvunyelwa uPhalamende ngonyaka we-1995. Uhlu lwamholide omphakathi agujwa eNingizimu Afrika.

                                               

Inkohlakalo kwezezimali eNingizimu Afrika

Inkhohlakalo kwezezimali eNingizimu Afrika ibandakanya ukusetshenziswa kwemithombo nezimali zesizwe ukuzuzisa abantu ngasese, ukufumbathisa nokuzibonelela ngasese. I-Transparency International Corrupt Perceptions Index yango 2017 inikeze iNingizimu Afrika inkomba yama-43 kwizinkomba ezingu-100, eNingizimu Afrika lokhu okubeka iNingizimu Afrika emkhakheni ka 71 emazweni angama 180. Lesi simo simele ushintsho lokwehlela ezansi ngamaphoyinti amabili ukusuka ku 45. Amazwe anamazinga angaphansi kwama 50 akhombisa ukuba nezinkinga ezinkulu zenkohlakalo kwezezimali. Ihlazo lakamuva elenzeka kusuk ...

                                               

Umongameli waseNingizimu Afrika

Umongameli waseNingizimu Afrika manje nguCyril Ramaphosa. Omongameli bangaphambilini nguNelson Mandela, Thabo Mbeki, Kgalema Motlanthe kanye noJacob Zuma. Omongameli abake babamba isikhashana nguMangosuthu Buthelezi, Ivy Florence Matsepe-Casaburri.

                                               

Umbuso waseNingizimu Afrika

                                               

African National Congress

. i-African National Congress iANC yiqembu lezombusazwe laseNingizimu Afrika elasungulwa yizingqalabutho ezinjengo John Langalibalele Dube umafukuzela owaba ngumongameli wokuqala ngonyaka we-1912, kanti ngemva kwalokho kwalandela uPixley ka Isaka Seme,Inkosi uAlbert Lutuli nabanye. futhi inhlangano ubuzwemnyama. Njengoba zazivinjelwe eNingizimu uhulumeni 1960-90, I-ANC yanqoba.

                                               

Amalungelo abantu eNingizimu Afrika

Amalungelo eSintu aseNingizimu Afrika awumhlahlandlela wokuvikeleka kubuntu bomuntu. Amalungelo ayasipho sokuqala indalo esipha umuntu ekuzalweni kwakhe. ENingizimu Afrika uhlu lwamalungelo abantu luyisizinda somthethosisekelo. Umthethosisekelo iwona mthetho omkhulu ezweni, ngisho uhulumeni akanawo amandla ngatphezu kwawo, yingakho uhulumeni engenalo igunya lokushicilela imithetho engqubuzana namalungelo abantu.

                                               

Breedekloof

Isifunda samawayini iBreedekloof siyinxenye yezifundazwe ezintathu ezihlanganisa isifundakazi samawayini iBreede River Valley. Iziqhayisa ngabadidiyeli bewayini abangu 28. iBreedekloof ibalelwa ku 14.24% yesivini somhlaba wamawayini aseNingizimu Afrika. Iningi labatshali bendabuko litholakala eBreedekloof, singabala iChenin Blanc engelinye lamawayini atshalwe kakhulu kulendawo.

                                               

Congress of South African Trade Unions

ICongress of South African Trade Unions ngamafuphi iCOSATU yinhlangano enkulu yabasebenzi eNingizimu Afrika eyasungulwa ngonyaka we-1985. Lenhlangano imele abasebenzi abayi-1.8 million, ibuye ibe nezinhlano zabasebenzi ezingama-21 ngaphansi kwayo. ICOSATU ibuye ibe nobuhlobo neqembu lezombusazwe iANC kanye neqembu lakhomanisi i South African Commmunist Party.

                                               

East Rand

iEast Rand yingxenye ye Ekurhuleni edume kakhulu edumile endaweni yaseNingizimu Afrika. Abahlali base iEast abanye babalendeli abakhulu kumdlalo kanobhutshuzwayo. eZinye izinkundla ziyalungiselwa umdlalo olindelwwe amehlo abovu ka2010, nami ngingomunye wabantu abazidalele amathuba webhizinisi ukuze ngiziphilise ngiqhubekise abantakwethu ngezifundo zabo.

                                               

Gagasi 99.5 FM

Gagasi FM iyinhlangano isiteshi somsakazo lapho sisakaza IsiZulu. Onguchwepheshe R & B, pop Afro, hip hop, indlu kwaito. Akhiwe idolobha laseThekwini, KwaZulu-Natal, IRiphabliki yaseNingizimu Afrika.

                                               

I-Cannabis yaseNingizimu Afrika

I-Cannabis yaseNingizimu Afrika igunyazwe yiNkantolo Yomthethosisekelo wezwe ukuthi isetshenziswe ngabantu abadala ngasese. Kodwa-ke, imithetho eyenqabela ukusetshenziswa ngaphandle kwendawo yokuhlala yomuntu yangasese nokuthenga nokuthengisa i-cannabis isahleli. Njengoba imithethonqubo emelene nokuthengwa kwemikhiqizo equkethe i-cannabis isaqhubeka ukusebenza, kubuye kungacaci ukuthi lesi sinqumo singasebenza kanjani. Ngaphambi kokuthi kuvinjelwe ukwenqatshelwa kwesitshalo ngo-2018 abameli babecindezela uhulumende ukuthi aguqule imithetho yawo, eyayiqale yavimbela i-cannabis ngo-1922, uku ...

                                               

ICulo leSizwe leNingizimu Afrika

ICulo leSizwe lingaphambaniswa noNkosi Sikelel iAfrika Iculo leSizwe lase-Riphabliki yaseNingizimu Afrika. Izwe laseNingizimu Afrika selibe namaculo eziswe amaningana selokhu labunjwa ngonyaka wezi-1910 lapho lalabizwa khona ngeNyunyana yaseNingizimu Afrika. Kusukela ngalesi sikhathi lelizwe libe nezinguquko ezinigi kwezombuszwe okuholelein ukuthi icilo lesizwe lishintshe. Iculo lesizwe elisebenza manje libhalwe ngu-Enoch Sontonga 1897 u-C.J. Langenhoven 1918 kanye no-Marthinus de Villiers 1921.

                                               

Ilokishi

Ilokishi indawo eseduze nedolobha, lapho kutholakala abantu abaningi. Ilokishi indawo lapho kuvame ukuhlala abantu abansundu kodwa manje abelungu bayetholakala.

                                               

Isikhumbuzo seNkosi uShaka

Isikhumbuzo seNkosi uShaka yindawo eyifa esesifundazweni saKwaZulu-Natali eNingizimu Afrika. Kulendawo yilapho kulele khona Ilembe Eleqa Amanye Amalembe Inkosi Yesizwe samaZulu uShaka kaSenazangakhona maduzane nendawo lapho abulawo khona ngabofowabo okwakungu Dingane kanye noMhlangana. Bambulalela endaweni yakwaDukuza mhla zingama-22 kuMandulo we-1828 ehlezi edwaleni. Lelitshe lesikhumbuzo lakhiwa endaweni yase Newcastle lamiswa ngonyaka we-1932 eduze nedlinza lakhe uShaka. Ngaphambi kweNkululeko eNingizimu Afrika Usuku Lwamagugu labe laziwa njengeShaka Day eNatali lapho kwabe kubungazwa k ...

                                               

Izikhothane

Izikhothane yigama lesisZulu elamaqembu abantu abavame ukutholaka emalokishini ase Ningizimu Africa abathanda ukuzibonakalisa ngokomnotho wabo phambi kwabantu. Embuthanweni efana neye mingcwabo, imishado noma emicimbini ethize ehlelwe yizona Izikhothane, la okwenziwa imincintiswano yokubonakalisa iminotho yazo lezo Izikhothane. Iminotho lena kusuke ku ngama cellphone, imali, izimpahla noma ugologo. Isikhothane esingene kulo mncintiswano singathatha izicathulo zaso ezibizayo siziphonsele emlilweni. Leso Sikhothane siyobe sikhombisa ukuthi asinandaba nazo lezo zicathulo ngoba phela sona sine ...

                                               

UNgelekejane

u Ngelekejane umholi weqembu lemigulukudu lasejele elizibiza ngama-27. Leli qembu lasungulwa ngemuva kokuhlukana phakathi weqembu lemigulukudu likaNguluguthu/Pomabasa ngokomlando okunguyena owaqasha uNongoloza noNgelekejane. See en:The Numbers Gang

                                               

IRandi

iRandi iyimali weRiphabliki waseNingizimu Afrika inophawu: R ; ikhodi: ZAR. Ikhodi lalo i-ZAR lisuselwa olimini lwesiDashi iRandi laseNingizimu Afrika ngesiZulu. IRandi libuye lisbthsnziswe kulamazwe eLesotho, eSwazini kanye nase Namibhiya yize nwo lamzawe enayo imali ayisebenzisa ekhaya. Igama elithi iRandi lisuselwa egameni Witwaters rand. Liqanjwe ngaleli landawo esGoli lapho kutholakal khona igolide eliningi kunazo zonke izindawo eNginizimu Afrika. IRandi laqala ukusethsenziswa ngonyaka we-1961 mhla zi-14 kuNhlolnalanja sekusele izninyangana kubunjwe iRiphabliki yaseNingizimu Afrika. L ...

                                               

Uhlelo lobandlululo

Uhlelo lobandlululo, olwaziwa ngolimi lwesiBhunu ngokuthi yi -apartheid, okuyigama elisho "isimo sokwehlukanisa", kwakuwuhlelo lokwehlukanisa izakhamizi zaseNingizimu Afrika ngokobuhlanga. Lokhu kwakwenziwa ngamandla emithetho ye National Party, okwakuyiyona eyayibusa ukusuka nge-1948 ukuya nge-1994. Ngaphansi kohlelo lobandlululo, amalungelo, izinhlangano kanye nokunyakaza kwazakhamizi eziningi ezimpisholo nezinye izinhlanga kwancishiswa kwasekuthi umbuso wedlanzana lamaBhunu kwabayiwona osimamiswayo. Umbuso wobandululo waqala ngemuva kwempi yesibili yomhlaba yiNational Party eyayiholwa n ...

                                               

Uhlu lwamaqembu ezombusazwe eNingizimu Afrika

Lolu uhlu lwamaqembu ezombusazwe eNingizimu Afrika. INingizimu Afrika ingumbuso wentando yeningi, okusho ukuthi zonke izakhamizi ezivunyelwe ukuvota zinamndla okukhetha iqembu lezombusazwe elingahola isizwe. Iqembu lezombusazwe elibusayo: i-African National Congress.

                                               

Umlando we-ANC

i Umlando we-African National Congress, yiqembu lezombusazwe laseNingizimu Afrika, uqala nabasunguli bawo John Langalibalele Dube owaba ngumongameli wokuqala ngonyaka we-1912, kanti ngemva kwalokho kwalandela uPixley ka Isaka Seme,Inkosi uAlbert Lutuli nabanye. futhi inhlangano ubuzwemnyama. Njengoba zazivinjelwe eNingizimu uhulumeni 1960-90, I-ANC yanqoba. Ngeminyaka yo-1960 abaholi bayo badingiswa kanti abanye babo babanjwa bagqunywa ejele iminyaka eminingi, okubalwa o-Oliver Tambo noNelson Mandela kanye nabanye, kanti nalo leli qembu lamiswa ukuba lingabe lisaqhubeka nemisebenzi yalo, l ...

                                               

Unyaka wezi-2019 eNingizimu Afrika

7 February – UMongameli Cyril Ramaphosa wethula Inkulumo Yesizwe okwabe ngeyesibili enguMongameli waseNingizimu Afrika. Lenkulumo yesizwe ngeyokugcina ngaphambi koKhetho lukaZelonke lonyaka wezi-2019.

                                               

Uphiko Lwezilimi Kuzwelonke

Uphiko lweziLimi kuZweIonke lugqugquzela futhi lwenza lula ukuxoxisana ngezilimi ezahlukene. Ekuzameni ukuhambisana nokushiwo uMthethosisekelo i-NLS ilawula ukwehlukahluka kwezilimi emphakathini wethu futhi kuwumthwalo wayo ukwakha ubudlelwano kuzo zonke izilimi zabantu bakuleli ngokusebenzisa lokho okushiwo yinqubomgomo ngenhloso yokuthi kugqugquzelwe ukusentshenziswa kwalezi zilimi, kanye nazo zonke izilimi ebezinganakiwe emlandweni wakuleli. Kwalezi silimi ngenhloso ezahlukene ilawula kwezilimi nemikhankaso izidingongqangi AmaZulu ongumongo wakuleli. Umsebenzi ongumongo we-NLS ukugcina ...

                                               

Usuku Lwamagugu

Usuku Lwamasiko yiholide lomphakathi lase Ningizimu Afrika eligujwa minyaka yonke ngomhlaka 24 uMandulo minyaka yonke. Ngalolu suku bonke abntu base Ningizimu Afrika bagubha amasiko abo wonkana. Lolu suku lubalulekile ngoba yilapho bonke abantu baseNingizimu Afrika betshengisa ukuzigqaja kanye nokuziqhenya ngamasiko abo anhlobonhlobo.

                                     

ⓘ INingizimu Afrika

  • iNingizimu Afrika iyizwe elisezansi ezwenikazi lase - Afrika yaziwa ngokusemthethweni ngokuthi iRiphabhuliki yaseNingizimu Afrika Ihlanganiswa amakhilomitha
  • INingizimu Afrika yakhiwe yizifundazwe eziyisishiyagalolunye. Census 2011: Census in brief PDF Pretoria: Statistics South Africa. 2012. ISBN 9780621413885
  • INingizimu Sudan yizwe lase - Afrika Le - athikhili iyisigcino isiNgisi: a stub Ungakwazi ukusiza uWikipedia: ngokuyikhulisa.
  • Khayelitsha iyisifundazwe esikhulu saseKapa, iNingizimu Afrika Main Place Khayelitsha Census 2011.
  • Gugulethu iyisifundazwe esikhulu saseKapa, iNingizimu Afrika Main Place Gugulethu Census 2011.
  • Mitchells Plain iyisifundazwe esikhulu saseKapa, iNingizimu Afrika Main Place Mitchells Plain Census 2011.
  • iNingizimu Afrika linezilimi eziyishumi nanye ngamandla esikhundla. Zingu: isiZulu isiXhosa isiBhunu isiSuthu isiNgisi isiNdebele isiSwazi isiVenda isiSuthu
  • le - Football Association eNingizimu Afrika ezobizwa ngokuthi iNingizimu Afrika Yenhlangano Yenhlangano Yebhola YaseNingizimu Afrika futhi iyinhlangano yesibili
  • ISudan yizwe lase Afrika lezwe linemingcele ne Gibhithe, I - Itiyopiya, I - Eritrea, iNingizimu Sudan, i - Central African Republic, iTshedi kanye ne Libhiya
  • INingizimu Afrika inama holide omphakathi ayi - 12 asemthethweni agujwa minyaka yonke. Nangesikhathi sobandlululo kukhona amaholide akade egujwa aphinde
Skukuza
                                               

Skukuza

Skukuza iyona main restcamp eKruger National Park. Igama, zithathelwe ezihlokweni ezithi Zulu elithi "Sikhukhuza" kwaba lesilwane uJakobe Stevenson-Hamilton. Lokhu kusho ukuthi umshanelo omusha, njengoba ndawo Stevenson-Hamilton wesula kusuka abazingeli abangekho emthethweni bathola nezinye izigebengu. Ikamu yasungulwa ngo-1902, futhi yokuqala eyaziwayo njengoba Sabie Bridge lize lethiwe Skukuza ngo-1936.